Tillväxtprogram

Krux tillväxtprogram är en beprövad plattform för att skapa långsiktig och lönsam tillväxt för utvecklingsbenägna företag. I nära samarbete med företagets ledning kombinerar vi strategisk genialitet med högkvalitativa genomföranden för att översätta nyttan av ert varumärke till hållbar tillväxt och fler och bättre affärer. 

Vad utmärker företag som klarar av att växa och utvecklas snabbt samtidigt som de är lönsamma?

Många gånger handlar det om en unik förmåga att lyssna på kundernas svordomar och utveckla ett attraktivt erbjudande därefter. Ibland är man experter på marknadsföring och har förmågan att skapa en stark marknadsposition som gör konkurrens oväsentlig. I de allra flesta fall har man en urstark kultur byggd på solida värderingar och är duktiga på att inspirera och attrahera talang med rätt attityd. Synonymt för alla lönsamma snabbväxare är att de har en tydlig ledstjärna, något som ger kraft, skapar riktning och håller ihop företagets tillväxtresa. Det kallar vi varumärket.  

För vem?

Utvecklingsbenägna produkt- och tjänsteföretag som: 

 • Har en ledning som bestämt sig för att implementera en tillväxtstrategi
 • Har hög ambitionsnivå och tillväxtpotential 
 • Ser varumärket som en tillgång 
 • Vill jobba med en partner som kan agera både som katalysator och resursstöd 
 • Vill jobba långsiktigt för att skapa hållbar lönsam tillväxt 
 • Vill ha roligt på vägen

Vår arbetsmodell

Tillväxtprogrammet består av fem steg som är designade för att dels säkerställa att ni snabbt ska kunna göra fler och bättre affärer, dels skapa hållbar lönsam tillväxt över tid. Målsättningen är alltid att nå affärsmålen så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt.  

Steg 1

Ekosystemsanalys

Tillsammans gör vi en genomlysning av er nuvarande affär och ert varumärkes ekosystem i syfte att identifiera nyckelförmågor för tillväxt och kritiska områden där vi direkt kan påverka flaskhalsar för utveckling. Analysen genomförs i workshopform tillsammans med er ledning där vi bland annat tittar på: 

 • Genomlysning av bolagets ledstjärna och strategiska syfte 
 • Analys av ert erbjudande. Hur fungerar vår försäljning och hur ser vårt serviceerbjudande ut? Vad erbjuder vi som arbetsgivare? Vilka styrkor och svagheter finns i vår erbjudandeportfölj? Hur stödjer vårt erbjudande vårt varumärke? 
 • Analys av er marknadsposition. Hur fungerar vår externa kommunikation? Hur kommunicerar vi idag och vilka möjligheter finns till utveckling? Hur är vi positionerade på marknaden? Hur stödjer den externa kommunikationen vårt varumärke?
 • Analys av er kultur och interna kommunikation. Hur varumärkesorienterat är vårt företag? Vilka styrkor och svagheter finns i vårt sätt att vara och vårt sätt att kommunicera internt?

Workshopen sammanställs, tillsammans med rekommendationer och en tydlig roadmap som visar prioritering av tillväxtskapande aktiviteter. Särskilt fokus ligger på att identifiera nyckelförmågor och identifiera behov av eventuella akuta åtgärder. Ekosystemsanalysen presenteras slutligen för er ledning. 

Steg 2

Önskat läge

När vi identifierat förmågor och utmaningar har vi en gemensam uppfattning om förutsättningarna för tillväxt, nu behöver vi bestämma vart vi ska. Med utgångspunkt i bolagets ledstjärna arbetar vi tillsammans i en heldagsworkshop med att: 

 • Identifiera vilka omvärlds- och marknadstrender som påverkar möjligheten att skapa tillväxt 
 • Formulera den långsiktiga målsättningen och önskat läge för tillväxt 
 • Sätta nyckelfaktorer för tillväxt inom varje område i varumärkets ekosystem 
 • Hitta KPI:er och måltal vi ska sätta för tillväxtresan

Steg 3

Tillväxtplan

I det tredje steget använder vi oss av insikterna i föregående arbete för att skapa en konkret plan som överensstämmer med era affärsmål och ambitioner. Krux placerar därefter in dessa mål med mätpunkter i en tidslinje i en tillväxtplan. Planen presenteras därefter i en halvdagsworkshop med ledningen där vi bland annat tittar på följande:

 • 3-årig tillväxtplan med milstolpar 
 • 12 månaders detaljerad actionplan 
 • Strategi för utveckling av alla delar av varumärkets ekosystem (erbjudande, sälj, marknadsposition, extern- och intern kommunikation och kultur)
 • KPI:er och mätpunkter
 • Tydlig plan för implementering och förankring
 • Värdeaudit. Var i tillväxtresan kan värde skapas? Vid genomförande av värdeauditen kommer vi överens om vilket värde som skapas och hur värde fördelas i samarbetet. 

Steg 4

Infrastruktur för tillväxt

I detta steg börjar vi skapa fler och bättre affärer. För att skapa god tillväxtkraft behöver vi se till att grundförutsättningarna för tillväxt finns på plats. Målet med steget är att direkt påbörja arbetet med de aktiviteter som vi tillsammans prioriterat och som skapar snabbast resultat mot de uppsatta målen. Arbetet med denna fas brukar ta cirka 12 veckor och beroende på behov kan den innehålla: 

 • Översyn och revitalisering av varumärket och det visuella uttrycket
 • Uppdatering av centrala kommunikationskanaler internt och externt
 • Uppdatering av erbjudande och produktportfölj
 • Översyn av säljprocess och verktyg för försäljning

Steg 5

Tillväxtskapande aktiviteter

En spetsig strategi grundad i en stabil analys och god infrastruktur för hela ekosystemet är bara ett första steg på er tillväxtresa. De önskade resultaten kommer från uthålligt arbete över tid i de dagliga värdeskapande aktiviteterna. Krux tillhandahåller en mängd olika verktyg som hjälper att skapa fler och bättre affärer.

Fördelar med tillväxtprogrammet

Hållbar tillväxt

Enligt vår erfarenhet så finns det sätt att skapa tillväxt och samtidigt bibehålla eller öka lönsamheten och i en takt som organisationen mäktar med. Vi tar gärna ett snack och visar upp något exempel på hur vi arbetat med det inom ramen för ett annat tillväxtprogram.

Unik tillväxtplan

Även om Krux använder beprövad metodik så är tillväxtutmaningarna alltid unika. Tillväxtplanen skräddarsys och optimeras för att skapa så snabb och hög tillväxt som möjligt med minsta möjliga investering.

T-formade team

Du får tillgång till ett dedikerat team med både breda kunskaper och specialistkunskap inom utvalda tillväxtområden. Genom vårt stora nätverk av partners har vi också möjlighet att plocka in specialister för specifika insatser. 

Framgång tillsammans

En lyckad tillväxtresa bygger på att vi gör det tillsammans. Er organisation häller in all er unika kunskap om affären, erbjudandet och kunderna. Vi adderar vår tillväxterfarenhet och tillsammans skapar vi magi.

Löpande utvärdering

I tillväxtplanen kopplas nyckeltal för tillväxt till era affärsmål. Under tillväxtprogrammet görs löpande uppföljning mot satta mål för att säkerställa att vi är på rätt väg.

Avlastande samarbete

Samarbetsmodellen bygger på att ni kan fokusera på att hantera er affär och Krux håller koll på de tillväxtskapande aktiviteterna. Det är för att det ska var enkelt och avlastande som varje tillväxtteam innehåller funktioner för ett avlastande arbetssätt.

Värdepris

Vi vet att det krävs investeringar för att växa, i tid, pengar och engagemang. Om det vore enkelt skulle ju alla lyckas. När det kommer till investeringar är vår inställning tydlig: om vi tillför mycket värde så jobbar vi ihop och om vi blir en kostnad så avslutar vi samarbetet. Att skapa ett samarbete som bygger på “lyckas ni så lyckas vi” är en grund för framgång. Det kallar vi värdepris. 

Nya perspektiv

Att komma utifrån och se saker som inte är uppenbara är en viktig faktor för att kunna hitta nya sätt som gör att ni lyckas bättre än branschen i stort. Genom tillväxtprogrammet får ni tillgång till ett dedikerat team med erfarenhet från många olika branscher, affärer och varumärken. 

Det här tycker våra kunder

Michael JohanssonVD på Kubly

"Fantastiskt, tack vare Krux har vi fått vår överlägset största affär. Ett kvitto på att vi flyttat fram positionerna rejält på marknaden."

Fredrik AnderssonKoncernchef på Contractor 

"Jag upplever att vi i grunden alltid har haft en stark kultur inom bolaget. Men i och med att vi växt så behövde vi hjälp att sätta ord på vad som är unikt med Contractor. Både för att bygga intern stolthet och tydlighet, men också för att bli tydligare mot våra kunder. Och som en förutsättning för att kunna attrahera fler medarbetare. Vi ska ju växa till 1000. Och då krävs det att fler känner till oss och vet vad vi står för när de söker sig till Contractor."

Marcus BolanderBrand Manager på Martinsons

"Krux fick från början ett stort förtroende och starkt stöd från ledningen på Martinsons. De har hjälpt oss skapa kännedom och preferens på marknaden och till följd av detta har vi flyttat fram positionen. Martinsons har med Krux hjälp gått från pionjärer till erfarna experter inom byggbranschen. Idag har vi den starkaste varumärkespreferensen inom träindustrin och stommar i trä, mycket tack vare att Krux alltid drivit på och vågat utmana."

Teamet

Tillväxtprogrammet genomförs av multidisciplinärt tillväxtteam med spetskunskap om er bransch och era utmaningar. Teamet består alltid av en affärs- och relationsansvarig som är er huvudsakliga go-to-person i samarbetet. Det finns också en tillväxtansvarig projektledare som ansvarar för att de aktiviteter som genomförs skapar överenskommet värde för er organisation. I teamet finns dessutom en dedikerad tillväxtstrateg som jobbar långsiktigt med att utveckla er affär. Tillväxtteamet kompletteras sedan med specialister inom exempelvis varumärkesutveckling, erbjudandeutveckling, försäljning, kommunikation eller kulturutveckling.